Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De   consument heeft het recht aan JoBie mee te delen dat hij afziet van de   aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de   14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het   sluiten van de dienstenovereenkomst.

 Ondernemingsgegevens

JoBie/Retouche Atelier
Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek

BE0875.303.353
[email protected]
+32(0)16.89.50.54

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van JoBie, een kledingswinkel met maatschappelijke zetel te Lubbeek (België), Dorpsstraat 24, BTW BE 0875.303.353,  biedt haar klanten de mogelijkheid om kleding online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij JoBie. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van JoBie houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door JoBie aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JoBie niet. JoBie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JoBie is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JoBie. JoBie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen 

  • Start met Shoppen

Om onze producten te bekijken selecteer je in het hoofdmenu van onze website Shop.

Op deze pagina krijg je een overzicht van al onze producten.

Gebruik het menu Categorieën om het zoekresultaat te verfijnen.

Klik op de foto van het product waarin je geïnteresseerd bent om het in meer detail te bekijken. 

  • Details van het product

Een productpagina laat je toe om het gekozen product in detail te bekijken, vooraleer het toe te voegen aan je Winkelwagen.

De eigenschappen, gebruikte materialen en prijs van het product vind je op het rechter deel van de pagina. Je kan de foto vergroten door de zoom functie te gebruiken.

Vanop de productpagina kan je het product toevoegen aan je Winkelwagen of Verlanglijst .

  • Winkelwagen

Ga naar de pagina Winkelwagen om een overzicht te krijgen van alle toegevoegde producten. Producten verwijderen uit de lijst of aantallen veranderen kan je hier doen.

Klik op Winkelwagen Bijwerken om de wijzigingen te bewaren. 

Voor bestelling binnen België worden de verzendkosten, en de BTW, voor de producten in je Winkelwagen automatisch berekend. Bestel je uit een ander land dan kan je onder Verzendkosten en BTW te weten komen hoeveel verzendkosten en BTW er aangerekend zullen worden voor je bestelling. Klik op Kostenopgave tonen om de verschillende verzendopties te krijgen. Selecteer een optie en klik op Totaal Bijwerken.

Het Te Betalen bedrag weergegeven op de pagina is het totale bedrag dat zal aangerekend worden.

Plaats je Bestelling

  • Klik op Ga door naar Afrekenen om je bestelling te plaatsen.

 Bestel je voor het eerst via onze webshop dan kan je ervoor kiezen om je te registreren of om een eenmalige aankoop te doen zonder te registreren. Heb je al een Account bij JoBie dan kan je hier inloggen.

Vervolgens selecteer je een  afleveradres, kies je een betaalwijzen en controleer je uw bestelling. 

Klik op Plaats Bestelling om je bestelling af te ronden.

  • De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
    - via overschrijving of MasterCard, Mister Cash bij Multisafepay.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van JoBie.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

JoBie is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van JoBie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van JoBie te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover JoBie beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt JoBie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

De levering van de Producten gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven. Deze koerier zal de bestelling aanbieden op het leveringsadres. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor bij in de buurt.
De Gebruiker erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de Producten de algemene voorwaarden van levering van de Verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

De Verkoper neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Bij levering/afhaling van de aangekochte Producten dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Het in ontvangst nemen van de Producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling geplaatst heeft. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de Producten niet te overhandigen. De bestelling blijft 5 dagen ter beschikking van de Gebruiker in het afhaal- /leveringspunt, waarna de Producten worden teruggestuurd naar de Verkoper.

De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper liggen (vb. verhoging kosten Bpost, verhoging personeelskosten):

1. Aankopen lager dan € 50: 

  • Leveringen in België: € 7,87

2. Aankopen hoger dan € 50:

  • Leveringen in België: gratis

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Algemeen:

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van JoBie waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan JoBie.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

De consument heeft het recht aan JoBie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen (minstens 14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van JoBie en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan:

  • JoBie Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek 

Goederen met een verkoopsprijs van 50 Euro of meer dienen ons per koerier (bpost) te worden terugbezorgd. 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt JoBie zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten : 

              i.            betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

             ii.            betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. 

Artikel 10: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, JoBie (retouche atelier) Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: e-mail- en postadressen om te factureren, verzenden van bestellingen en nieuwsbrieven en het gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan af te stemmen. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan, JoBie (retouche atelier) Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot, JoBie (retouche atelier) Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek [email protected] 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: onze boekhouding, bpost voor de verzending van de goederen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jobie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Jobie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op , JoBie (retouche atelier) Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek [email protected].

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Het gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site, die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan, af te stemmen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door JoBie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst van JoBie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)16.89.50.54, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Dorpsstraat 24 3210 Lubbeek

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van JoBie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

JoBie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd. 

Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »